تمرین هنرجویان برای شرکت در کنسرت

تمرین هنرجویان برای شرکت در کنسرت

ادامه مطلب

استاد پرویز نجف پور آموزش خوشنویس در برنامه به خانه برمی گردیم

استاد پرویز نجف پور آموزش خوشنویس در برنامه به خانه برمی گردیم

استاد پرویز نجف پور در برنامه به خانه برمی گردیم آموزش خوشنویسی ، خطاطی و نقاشی خط

ادامه مطلب

گیتار پارسا دو کوهی

گیتار پارسا دو کوهی

هنرجوی گیتار پارسا دوکوهی

ادامه مطلب

عشق میسازد تو را اثر پرویز نجف پور

اردیبهشت اثر پرویز نجف پور

عارف/بازخوانی پرویز نجف پور

پرویز نجف پور / بداهه نوازی