برچسب: عود

ساز عود
مقالات

بربط یا عود چیست؟

ساز بربط یا عود چیست؟ سازی ایرانی از گونه سازهای کاسه بزرگ و دسته کوتاه از رده سازهای زهی زخمه ای است. البته ساز بربط

ادامه مطلب